صفحه خانگی | هنگامی که درامر مغناطیسی در دستگاه xerox تغییر می کند